• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

รายนามผู้บริหาร

รายนามผู้บริหาร

#ยศชื่อ - สกุลระยะเวลาตำแหน่ง
1 พันตำรวจตรี หลวงสลายสัตรูสูนย์   พ.ศ.2478-พ.ศ.2479  
2 พันตำรวจตรี หลวงเสนีย์รณยุทธ พ.ศ.2479-พ.ศ.2482  
3 พันตำรวจตรี หลวงราชจบแดน พ.ศ.2482-พ.ศ.2484  
4 พันตำรวจตรี ขุนศรีวรายุทธ พ.ศ.2484-พ.ศ.2485  
5 พันตำรวจตรี สุข พุกกะพันธ์ พ.ศ.2485-พ.ศ.2486  
6 พันตำรวจตรี สม  สุนทรรัตน์ พ.ศ.2486-พ.ศ.2486  
7 ร้อยตำรวจเอก แสง  สงวนถิ่น  พ.ศ.2486-พ.ศ.2487  
8 พันตำรวจตรี สม  สุนทรรัตน์ พ.ศ.2487-พ.ศ.2489  
9 พันตำรวจตรี แม้นเทพ  บูรณพิมพ์ พ.ศ.2490-พ.ศ.2491  
10 พันตำรวจตรี เขต  บุญยพิพัฒน์ พ.ศ.2491-พ.ศ.2493  
11 พันตำรวจตรี ยุทธ  ประภาวัต พ.ศ.2493-พ.ศ.2494  
12 พันตำรวจตรี ประเสริฐ  ภมรมานพ พ.ศ.2494-พ.ศ.2496  
13 พันตำรวจตรี วิชิต  รักษนาเวศ พ.ศ.2496-พ.ศ.2501  
14 พันตำรวจโท สืบ  อินทษร พ.ศ.2501-พ.ศ.2502  
15 พันตำรวจโท นคร  ศรีวนิช พ.ศ.2502-พ.ศ.2503  
16 พันตำรวจเอก เริงณรงค์  ทวีโภค พ.ศ.2503-พ.ศ.2505  
17 พันตำรวจโท ศรีศักดิ์  จิเนรวัต พ.ศ.2505-พ.ศ.2508  
18 พันตำรวจโท เฉลิม  ร่าเริงใจ พ.ศ.2508-พ.ศ.2510  
19 พันตำรวจโท สุริยะ  ธรรมจารี พ.ศ.2510-พ.ศ.2515  
20 พันตำรวจโท ชอบ  ภัตติชาติ พ.ศ.2515-พ.ศ.2517  
21 พันตำรวจเอก เสริม  เพชรศิริ พ.ศ.2517-พ.ศ.2521  
22 พันตำรวจโท โกศล รัตนาวะดี พ.ศ.2521-พ.ศ.2523  
23 พันตำรวจเอก พิสิษฐ์  จิตต์ธรรม พ.ศ.2523-พ.ศ.2525  
24 พันตำรวจโท เสรี  ศิริธร  พ.ศ.2525-พ.ศ.2532  
25 พันตำรวจเอก มาโนช  มณีวงศ์ พ.ศ.2532-พ.ศ.2538  
26 พันตำรวจเอก คเณศร  บุญคง พ.ศ.2538-พ.ศ.2542   
27 พันตำรวจเอก ยงยุทธ  ภักดีมงคล พ.ศ.2542-พ.ศ.2544  
28 พันตำรวจเอก ไอยศูรย์  สิงหนาท พ.ศ.2544-พ.ศ.2546   
29 พันตำรวจเอก ศักดิ์สิทธิ์  วิเชียรสรรค์ พ.ศ.2546-พ.ศ.2549  
30 พันตำรวจเอก วิชัย  เกษมวงศ์  พ.ศ.2549-พ.ศ.2552  
31 พลตำรวจตรี สันติ มะลิขาว 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552- 27 ธันวาคม พ.ศ.2554 ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
32 พลตำรวจตรี สุริยา ไชยโยธา 28 ธันวาคม พ.ศ.2554- 14 ธันวาคม พ.ศ.2555 ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
33 พลตำรวจตรี สันติ มะลิขาว 28 ธันวาคม พ.ศ.2555 - 10 เมษายน พ.ศ.2556 รักษาราขการแทน ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
34 พันตำรวจเอก พัฒนวุธ อังคะนาวิน 11 เมษายน พ.ศ.2556- 27 พฤษภาคม พ.ศ.2556 รักษาราชการแทน ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
35 พลตำรวจตรี พัฒนวุธ อังคะนาวิน 28 พฤษภาคม พ.ศ.2556 - 30 กันยายน พ.ศ.2556 ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
36 พลตำรวจตรี วิชัย เกษมวงศ์ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556- 29 ตุลาคม พ.ศ.2558 ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
37 พลตำรวจตรี บรรลือ ชูเวทย์ 30 ตุลาคม พ.ศ.2558 - 30 กันยายน พ.ศ.2559 ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
38 พลตำรวจตรี จักรพร แท่นทอง 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 - 30 กันยายน พ.ศ.2561 ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9
39 พลตำรวจตรี อาคม สายสมัย 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9
© 2021 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000