พล.ต.ต.อาคม สายสมัย รรท.ผบก.ศฝร.ภ.9 เตรียมความพร้อมการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ด.ต.ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป

วันที่ 8 พ.ย.61 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.อาคม สายสมัย รรท.ผบก.ศฝร.ภ.9 เป็นประธานการประชุมครู-อาจารย์ เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ด.ต.ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุมแท่นทอง ชั้น ๒ อาคาร ศฝร.ภ.9

202021

202024