ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

 

# ยศชื่อ - สกุลระยะเวลาตำแหน่ง
1   พันตำรวจตรี หลวงสลายสัตรูสูนย์   พ.ศ.2478-พ.ศ.2479  
2   พันตำรวจตรี หลวงเสนีย์รณยุทธ พ.ศ.2479-พ.ศ.2482  
3   พันตำรวจตรี หลวงราชจบแดน พ.ศ.2482-พ.ศ.2484  
4   พันตำรวจตรี ขุนศรีวรายุทธ พ.ศ.2484-พ.ศ.2485  
5   พันตำรวจตรี สุข พุกกะพันธ์ พ.ศ.2485-พ.ศ.2486  
6   พันตำรวจตรี สม  สุนทรรัตน์ พ.ศ.2486-พ.ศ.2486  
7   ร้อยตำรวจเอก แสง  สงวนถิ่น  พ.ศ.2486-พ.ศ.2487  
8   พันตำรวจตรี สม  สุนทรรัตน์ พ.ศ.2487-พ.ศ.2489  
9   พันตำรวจตรี แม้นเทพ  บูรณพิมพ์ พ.ศ.2490-พ.ศ.2491  
10   พันตำรวจตรี เขต  บุญยพิพัฒน์ พ.ศ.2491-พ.ศ.2493  
11   พันตำรวจตรี ยุทธ  ประภาวัต พ.ศ.2493-พ.ศ.2494  
12   พันตำรวจตรี ประเสริฐ  ภมรมานพ พ.ศ.2494-พ.ศ.2496  
13   พันตำรวจตรี วิชิต  รักษนาเวศ พ.ศ.2496-พ.ศ.2501  
14   พันตำรวจโท สืบ  อินทษร พ.ศ.2501-พ.ศ.2502  
15   พันตำรวจโท นคร  ศรีวนิช พ.ศ.2502-พ.ศ.2503  
16   พันตำรวจเอก เริงณรงค์  ทวีโภค พ.ศ.2503-พ.ศ.2505  
17   พันตำรวจโท ศรีศักดิ์  จิเนรวัต พ.ศ.2505-พ.ศ.2508  
18   พันตำรวจโท เฉลิม  ร่าเริงใจ พ.ศ.2508-พ.ศ.2510  
19   พันตำรวจโท สุริยะ  ธรรมจารี พ.ศ.2510-พ.ศ.2515  
20   พันตำรวจโท ชอบ  ภัตติชาติ พ.ศ.2515-พ.ศ.2517  
21   พันตำรวจเอก เสริม  เพชรศิริ พ.ศ.2517-พ.ศ.2521  
22   พันตำรวจโท โกศล รัตนาวะดี พ.ศ.2521-พ.ศ.2523  
23   พันตำรวจเอก พิสิษฐ์  จิตต์ธรรม พ.ศ.2523-พ.ศ.2525  
24   พันตำรวจโท เสรี  ศิริธร  พ.ศ.2525-พ.ศ.2532  
25   พันตำรวจเอก มาโนช  มณีวงศ์ พ.ศ.2532-พ.ศ.2538  
26   พันตำรวจเอก คเณศร  บุญคง พ.ศ.2538-พ.ศ.2542   
27   พันตำรวจเอก ยงยุทธ  ภักดีมงคล พ.ศ.2542-พ.ศ.2544  
28   พันตำรวจเอก ไอยศูรย์  สิงหนาท พ.ศ.2544-พ.ศ.2546   
29   พันตำรวจเอก ศักดิ์สิทธิ์  วิเชียรสรรค์ พ.ศ.2546-พ.ศ.2549  
30   พันตำรวจเอก วิชัย  เกษมวงศ์  พ.ศ.2549-พ.ศ.2552  
31 พลตำรวจตรี สันติ มะลิขาว 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552- 27 ธันวาคม พ.ศ.2554 ผู้บังคับการ
ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
32 พล.ต.ต.สุริยา ไชยโยธา O พลตำรวจตรี สุริยา ไชยโยธา 28 ธันวาคม พ.ศ.2554- 14 ธันวาคม พ.ศ.2555 ผู้บังคับการ
ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
33 สันติ พลตำรวจตรี สันติ มะลิขาว 28 ธันวาคม พ.ศ.2555 - 10 เมษายน พ.ศ.2556 รักษาราชการแทน ผู้บังคับการ
ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
34 พัฒนวุธ พันตำรวจเอก พัฒนวุธ อังคะนาวิน 11 เมษายน พ.ศ.2556- 27 พฤษภาคม พ.ศ.2556 รักษาราชการแทน ผู้บังคับการ
ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
35 พัฒนวุธ พลตำรวจตรี พัฒนวุธ อังคะนาวิน 28 พฤษภาคม พ.ศ.2556 - 30 กันยายน พ.ศ.2556 ผู้บังคับการ
ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
36 วิชัย พลตำรวจตรี วิชัย เกษมวงศ์ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556- 29 ตุลาคม พ.ศ.2558 ผู้บังคับการ
ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
37 พล.ต.ต.บัลือ ชูเวทย์ พลตำรวจตรี บรรลือ ชูเวทย์ 30 ตุลาคม พ.ศ.2558 - 30 กันยายน พ.ศ.2559 ผู้บังคับการ
ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
38 3 พลตำรวจตรี จักรพร แท่นทอง 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 - 30 กันยายน พ.ศ.2561 ผู้บังคับการ
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9
39 11 พลตำรวจตรี อาคม สายสมัย 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 - 30 กันยายน พ.ศ.2564 ผู้บังคับการ
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9
40 training พลตำรวจตรี พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 - 30 กันยายน พ.ศ.2565 ผู้บังคับการ
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9
41 training พลตำรวจตรี ธรรมนูญ ประยืนยง 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 - 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ผู้บังคับการ
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9
42 training พลตำรวจตรี ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 - ปัจจุบัน ผู้บังคับการ
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9

logo65 w2