ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญาองค์กร  (Organization philosophy)

“มีความรู้  เข้มแข็งการฝึก  ปลูกจิตสำนึกตำรวจมืออาชีพ”

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสถาบันทางการศึกษาที่เป็นเลิศทางวิชาการ มีความเชี่ยวชาญการฝึก

มุ่งเน้นการผลิต และพัฒนาข้าราชการตำรวจให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม

เป็นที่รัก และศรัทธาของประชาชน

 

พันธกิจ (Mission)

๑. สร้างตำรวจให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านงานตำรวจ มีทักษะทางยุทธวิธี และมีจิตสาธารณะ
๒. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้ของครู – อาจารย์ และบูรณาการระหว่างการบริการทางวิชาการ การวิจัย และการจัดการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
๓ .พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔. ทำนุบำรุง ส่งเสริม รักษาศิลปวัฒนธรรม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

logo65 w2