อำนาจหน้าที่

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1) บริหารและพัฒนาการศึกษาตามระเบียบแบบแผนและหลักสูตร ตลอดจน ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน

2) ผลิตข้าราชการตำรวจชั้นประทวนตามความต้องการของตำรวจภูธรภาค

3) ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างของตำรวจภูธรภาค

4) ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่น เพื่อส่งเสริม ให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความยุติธรรม และการรักษา ความปลอดภัยของประชาชน ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละพื้นที่

5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง และการสอบ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบ :
Download this file (2560_2.PDF)อำนาจหน้าที่73 kB880 Downloads

logo65 w2