คำสั่งแต่งตั้ง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ "ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 209 ง 7 กันยายน 2565

logo65 w2