• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

คำสั่งแต่งตั้ง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ "ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 209 ง 7 กันยายน 2565

logo65 w2