บทความทางวิชาการ

การยินยอมให้ผู้อื่นกระทาผิดในทางอาญา

ร้อยตำรวจเอก ภูริวัจน์ กำเส็ม

อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9

 

logo65 w2