บทความทางวิชาการ

การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการตำรวจโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม

การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการตำรวจโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม
โดย พ.ต.ท.บุรัสกร บุญรนันท์ อาจารย์(สบ2) กอจ.ศฝร.ภ.9

logo65 w2