องค์ความรู้

คู่มือ การฝึกยิงปืนพกระบบต่อสู้ในสถานการณ์จำลอง

การฝึกยิงปืนพกระบบต่อสู้ในสถานการณ์จำลอง

คู่มือการฝึกยิงปืนหลักสูตรการยิงปืนพกระบบต่อสู้แบบบูรณาการ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นด้วยความ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การ แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว...”

logo65 w2