มาตรา 9
  • ผลการพิจารณา / คำวินิจฉัย มาตรา 9(1)
  •  นโยบาย / การตีความ มาตรา 9(2)
  •  แผนงาน โครงการ และงบประมาณ มาตรา 9(3)
  •  คู่มือ / คำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 9(4)
  • สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตาม มาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9(5)
  • มติคณะรัฐมนตรี / มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี มาตรา 9(7)
  • ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9(8)
    • การจัดหาพัสดุ

logo65 w2