งานประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมพิจารณาทบทวน ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของ ศฝร.ภ.9

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 การประชุมพิจารณาทบทวน ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของ ศฝร.ภ.9 โดย มี พ.ต.อ.วัฒนา. วงศ์จันทร์. รอง รอง ผบก.ฯ เป็นประธาน

316046 1

316047

logo65 w2