งานประกันคุณภาพการศึกษา

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2565 พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ศฝร.ภ.9 และข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.9 ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา รอง ผบช.ศ., พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รอง ผบช.ศ.ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยฝึกอบรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ศฝร.ภ.9

LINE ALBUM ตรวจประกัน 64 ๒๒๐๗๐๖ 19

LINE ALBUM ตรวจประกัน 64 ๒๒๐๗๐๖ 0

LINE ALBUM ตรวจประกัน 64 ๒๒๐๗๐๖ 27

LINE ALBUM ตรวจประกัน 64 ๒๒๐๗๐๖ 102

LINE ALBUM ตรวจประกัน 64 ๒๒๐๗๐๖ 149

LINE ALBUM ตรวจประกัน 64 ๒๒๐๗๐๖ 153

LINE ALBUM ตรวจประกัน 64 ๒๒๐๗๐๖ 187

LINE ALBUM ตรวจประกัน 64 ๒๒๐๗๐๖ 202

LINE ALBUM ตรวจประกัน 64 ๒๒๐๗๐๖ 231

LINE ALBUM ตรวจประกัน 64 ๒๒๐๗๐๖ 234

LINE ALBUM ตรวจประกัน 64 ๒๒๐๗๐๖ 273

 

logo65 w2