• 073-211-702
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.

ข่าวการฝึกอบรม

กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2565

วันนี้(7 พ.ย.65) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ธรรมนูญ ประยืนยง ผบก.ศฝร.ภ.9 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2565
โดยมีผู้นำศาสนา จำนวน 4 ศาสนา ได้แก่พระคุณเจ้า ดร.พระโสภณธรรมมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา, ผศ.โชคชัย วงศ์ตานี อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ศ.คำแหง เต็มพระศิริ ประธานคริสตจักรสงขลา ,คุณจิตรา กุลาตี ตัวแทนศาสนาซิกข์ ผู้บรรยาย
พร้อมด้วย รอง ผบก.ฯ , อาจารย์(สบ5)ฯ ผกก.ฯ คณะครูอาจารย์, ครูฝึก และนสต.จำนวน 389 นาย ร่วมโครงการดังกล่าว
- เพื่อให้ นสต.ได้สร้างความเข้าใจถึงหลักของศาสนาต่างๆ รวมทั้งวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน
- เพื่อให้เข้าใจวิถีชีวิตของคนในชุมชนและท้องถิ่น
- เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้ นสต.มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง มีความมั่นใจ สามารถปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ยึดหลักธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างศาสนา
ณ ห้องประชุมบางลาง ศฝร.ภ.9

1

กิจกรรมศาสนิกสั...
กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2565
กิจกรรมศาสนิกสั...
กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2565
กิจกรรมศาสนิกสั...
กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2565
กิจกรรมศาสนิกสั...
กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2565
กิจกรรมศาสนิกสั...
กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2565
กิจกรรมศาสนิกสั...
กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2565
กิจกรรมศาสนิกสั...
กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2565
กิจกรรมศาสนิกสั...
กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2565

logo65 w2