ข่าวการฝึกอบรม

ยส.รพ.ตร. อบรมให้ความรู้ทางทันตสุขศึกษา แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ

วันที่ 6 ก.พ. 67 เวลา19.00 น. พ.ต.ท.หญิง นฤมล วิเศษสุววรรณภูมิ ทันตแพทย์ (สบ 2) ยส.รพ.ตร. อบรมให้ความรู้ทางทันตสุขศึกษา แก่ นักเรียนนายสิบตำรวจ กองร้อยที่ 1 ศฝร.ภ.9

403194 0

403191 0

403193 0

403192 0

logo65 w2