ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาภายในตำรวจแห่งชาติ

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 9 ส่ง นักเรียนนายสิบตำรวจ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในตำรวจแห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ดังนี้
1.นสต.รุสลาม ดาแลหมัน
รอง ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.9 (กองร้อย 1)
2.นสต.พงษ์สิทธิ์ ดาศรี
รอง ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.9 (กองร้อย 3)
3.นสต.สันติ บุญทวี
รอง ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.9 (กองร้อย 3)

142919

187669

142918 11zon

logo65 w2